Αναβάθμιση Ποιότητας

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
Το Δίκτυό μας προσφέρει στα μέλη του την οργάνωση και κεντρική διαχείριση του φακέλου και την πιστοποίηση μέσω διακεκριμένων στο χώρο τους συνεργατών όλων των γνωστών συστημάτων ποιότητας (ISO), που μπορεί ένα μέλος του Δικτύου μας να επιλέξει με τους πλέον συμφέροντες οικονομικούς όρους.

Εξωτερικός Ποιοτικός Έλεγχος
Το Δίκτυό μας, σε συνεργασία με γνωστό πανεπιστήμιο του εξωτερικού, προσφέρει στα μέλη του την ένταξη σε ετήσια προγράμματα Εξωτερικού Ποιοτικού Ελέγχου για όλο το φάσμα των γνωστών εξετάσεων. Η ένταξη στο αντίστοιχο ετήσιο πρόγραμμα περιλαμβάνει με τους πλέον οικονομικούς όρους τόσο την αποστολή των δειγμάτων όσο και την συνδρομή της κεντρικής διαχείρισης του Δικτύου μας στην ηλεκτρονική καταγραφή των αποτελεσμάτων και την παραλαβή του αντίστοιχου πιστοποιητικού για το μέλος μας.